Изтриване на потребителски профил

В случай, че искате да изтриете Вашия акаунт, е необходимо да извършите следните стъпки:

1. Отворете приложението

2. Навигирайте до таб “Профил”

3. Изберете опцията “Свържи се с нас”

4. Уведомете екипът по Поддръжка за Вашето желание

Веднъж след като изпълните горните стъпки, Вашият профил ще бъде изтрит. Това включва изтриване на: потребителско име, телефонен номер и e-mail. Няма възможност за възстановяването на тези данни.

Вашите лични данни, обработвани от Paynetics AD във връзка и за целите на извършване на платежни трансакции, преводи и ползване на платежните ни услуги, достъпни посредством приложение phyre, не са заличени, поради наличие на наше законово задължение за съхранение на тези данни в срок от 5 г. съгласно Закона за платежните услуги и платежните инструменти, както и данни и информация за Вас, събирана и обработвана от Paynetics AD на основание на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който задължава Paynetics AD, в качеството им на дружество за електронни пари, да съхраняват за посочения 5-годишен срок данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски и професионални отношения.

 

Account deletion guide

In case you would like to delete your account, you would have to follow these steps:

1. Open the application

2. Navigate to the “Profile” tab

3. Choose the option “Contact us”

4. State your wish to delete your account to our Customer Support Representative

Once you finish the steps above, your profile will be deleted. This includes the deletion of username, phone number, and e-mail address. This data cannot be recovered.

Your personal data, processed by Paynetics AD in connection with and for the purposes of payment transactions, transfers and use of our payment services, available through the phyre application, are not deleted due to our legal obligation to keep this data for a period of 5 years in accordance with the Payment Services and Payment Instruments Act, as well as data and information about you collected and processed by Paynetics AD on the basis of the Anti Money Laundering Act, which obliges Paynetics AD, as an electronic money institution, to keep customer data and documents related to transactions and operations for the specified 5-year period, as well as documents related to the establishment and maintenance of commercial and professional relationships.